TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính

Phòng Tổ chức Hành chính - Tài vụ

1. Cơ cấu nhân sự:
+ Trưởng phòng: Phạm Thị Phan Thanh

 Phó trưởng phòng: 

  1. Nguyễn Xuân Tuấn
  2. Nguyễn Thị Thủy                                

+ Cán bộ phòng:               

  1. Nguyễn Tiến Sỹ
  2. Nguyễn Diệp Thúy Trúc
  3. Huỳnh Thị Hồng Sương
  4. Lê Văn Long
  5. Trần Hoàn Hảo
  6. Nguyễn Anh Tuấn
  7. Mai Thị Huyền Trâm

 2. Chức năng: 

- Giúp hiệu trưởng quản lý nhân lực, tuyển dụng, hợp đồng lao động, tổ chức sắp xếp và bố trí nhân sự; theo dõi chuyển xếp lương và nâng lương của cán bộ, bổ nhiệm, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật theo chế độ quy định.
 - Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động của trường theo đúng Luật Kế toán.
- Công tác tuyên huấn, tổ chức các phong trào thi đua.
- Tham mưu xây dựng và bổ sung một số quy chế mới theo yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
- Công tác hành chính chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Lập kế hoạch công tác, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn an ninh trật tự kỷ cương, kỷ luật trong trường, phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định của cán bộ, giao viên, nhân viên nhà trường.
- Thực hiện việc lưu trữ công văn đi và đến, in ấn tài liệu.
- Thực hiện các thủ tục hợp đồng, các khoản đóng góp theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các chế độ phụ cấp ưu đãi khác.
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.
- Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách và con dấu của trường (theo quy định của pháp luật).
- Quản lý toàn bộ tài sản của trường, hàng năm phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định của Chính phủ.
- Quản lý thư viện, phòng thực hành, các xưởng thực tập.
- Quản lý, kiểm tra duy tu bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng : nhà ở, lớp học, phòng làm việc, xưởng thực tập, trang thiết bị ...
- Quản lý phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động của trường.
- Quản lý điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, thực hành tiết kiệm.
- Quản lý trực bảo vệ 24/24 giờ, bảo vệ tài sản chung cho toàn trường, liên hệ mật thiết với công an, chính quyền địa phương nơi trường đặt trụ sở.
- Quản lý công tác mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản.
- Phục vụ tốt công tác tiếp khách, lễ tân, đối ngoại.
- Tham mưu cho ban giám hiệu thực hiện tốt các chức năng tổ chức, hành chính, quản trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ nội bộ, công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý trang thiết bị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp tình hình sử dụng các nguồn kinh phí của trường (kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí khác).
- Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch tài chính đảm bảo thông suốt và kịp thời mọi hoạt động của trường.
- Thực hiện chức năng kiểm soát viên tài chính của nhà nước tại đơn vị cụ thể là: kiểm soát việc chấp hành dự toán thu chi, chấp hành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các tiêu chuẩn định mức của nhà nước. Kiểm tra, quản lý các chứng từ, vật tư, tài sản, tài chính theo đúng các quy định.
- Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính cho  các cơ quan quản lý cấp trên, theo yêu cầu lãnh đạo và các cơ quan chức năng.
- Giúp ban giám hiệu trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; thông báo công khai các định mức, tiêu chuẩn để CBVC và giáo viên thực hiện.
- Lập dự toán thu, chi và căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ để xây dựng các định mức chi tiêu của đơn vị.
- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời các hệ thống và sự diễn biến các nguồn vốn cấp từ ngân sách mua sắm tài sản, đào tạo và nguồn vốn của trường; thực hiện việc lưu trữ  tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán.
- Theo dõi công nợ của trường và các cơ sở liên kết; phản ánh và đề xuất kế hoạch thu - chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện việc thanh toán trong nội bộ và khách giao dịch.
- Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng các phòng chức năng khác của trường để hạch toán lãi, lỗ cho từng hoạt động dịch vụ giúp cho hiệu trưởng nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số lãi, lỗ.
- Theo dõi các cơ sở liên kết thực hiện việc tổ chức đào tạo, thực hiện nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Tham mưu cho hiệu trưởng chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính.
- Thực hiện việc tham mưu các văn bản, tờ trình gởi Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc mua sắm, sửa chữa TSCĐ, công cụ dụng cụ có giá trị lớn cho trường.
- Thực hiện quyết toán nguồn kinh phí từ ngân sách cấp về mua sắm tài sản, sử dụng kinh phí đào tạo.
- Tổng hợp tình hình, phân tích đánh giá và đề xuất với lãnh đạo các biện pháp, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ tại đơn vị.
- Chuẩn bị các văn bản, các loại hợp đồng, theo dõi và đảm bảo thực hiện thanh toán hợp đồng.
- Định kỳ phối hợp với các phòng, khoa tổ chức kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của nhà nước.
- Đảm bảo việc sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm và hiệu quả.
- Quản lý các hoạt động tài chính khác của trường.

3. Liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Tài vụ
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận.
Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết.
Điện thoại: 0252.3824.375 hoặc 0252.3833.868

 
Top