TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2/2017

1312 Đã xem 06/11/2017

Ngày đăng: 06/11/2017

File đính kèm:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG TCN KINH TẾ - KỸ THUẬT                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN
                     Số: 13/KH-TCN                                                                                                 Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2/2017
  
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TCN ngày 02/10/2017 của trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, nhà trường thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2/2017 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm nhận bằng
- Thời gian: 7h00 ngày 17 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh (Số 417 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận)
2. Trình tự và thủ tục nhận bằng
2.1 Học sinh, sinh viên đăng ký nhận bằng
- Thời gian: Từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 11/11/2017 
- Địa điểm: Tại Phòng Đào tạo - Quản sinh.
- Nhà trường sẽ trao bằng tốt nghiệp gồm bìa bằng, bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập.
2.2 Quy trình cụ thể
- Học sinh, sinh viên đến phòng Kế hoạch - Tài vụ nộp lệ phí bìa bằng: 60.000 đồng và lệ phí thuê lễ phục: 50.000 đồng.
- Sau khi nộp lệ phí xong đến phòng Đào tạo - Quản sinh đăng ký danh sách, lấy phiếu nhận bằng và ký vào sổ nhận bằng, bảng kết quả học tập toàn khóa (không được ký thay).
 2.3 Tại buổi lễ
Học sinh, sinh viên thực hiện
+ Nộp phiếu nhận bằng trước khi vào hội trường dự lễ. (Học sinh, sinh viên không có phiếu nhận bằng sẽ không được nhận bằng tại sân khấu)
+ Xuất trình giấy CMND để nhận lễ phục. Học sinh, sinh viên ngồi đúng số thứ tự ghi trên phiếu nhận bằng. Lên sân khấu nhận bằng khi được đọc tên và trở lại chỗ ngồi.  Nộp trả lễ phục và nhận lại CMND sau khi nhận bằng xong.
* Lưu ý: Về lễ phục, Học sinh, sinh viên lên sân khấu nhận bằng phải mặc lễ phục của nhà trường. Học sinh, sinh viên đến trước 30 phút để nhận lễ phục.
Trên đây là thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2/2017 của Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận. Đề nghị Học sinh, sinh viên đến làm thủ tục theo đúng thời gian quy định./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu: VT.
                                                                                                                                                       (Đã ký)
 
 
                                                                                                                                                Nguyễn Thị Thu Hà
 
Top